Alphatest: 13:00 ngày 11/04/2015

Thời gian Open Beta còn lại